Yayın Listesi

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. “Medeniyetin Temel Dinamikleri ve Ortadoğu”, Milletlerarası Ortadoğu: Kaos mu, Düzen mi? Konferansı, 9-10 Ocak 2004, Bildiriler, TATAV, İstanbul 2004, s. 193-202.
 2. “Ehl-i Sünnet’te Tasavvufun Yeri Üzerine” (Müzakere Metni), Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet-Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul 2006, s. 173-187.
 3. “Human Acts in the Philosophy of İbn Rushd“, Istanbul International Seminar-Human act according to Aristotle, Ibn Sina, Ibn Rushd, Tommaso d’Aquino, Torino, Settembre 2007.
 4. “Klasikleşmiş İki Ders Kitabı: Ebherî’nin Îsâgûcî ve Hidâyetü’l-Hikme’si”, İslam ve Klasik, İstanbul 2008, s. 417-425.
 5. “İbn Rüşd’ün Zihniyet Dünyası”, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd, Sivas 2009, I/25-36.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. “el-Ebherî, Esîruddîn el-Mufaddal İbn Ömer”, Mevsû‘atu a‘lâmi’l-‘ulemâi’l-‘Arab ve’l-Muslimîn, I, el-Munazzamatu’l-Arabiyye li’t-Terbiye ve’s-Sekâfe ve’l-Ulûm, Tunus 2003, s. 193-202.
 2. “Abhari: Athîr al-Din al-Mufaddal İbn ‘Umar ibn al-Mufaddal al-Samarqandi al-Abhari”, Biographical Encyclopedia of Astronomers [BEA], ed. Thomas Hockey, Kluwer Academic, Dordrecht, Netherlands, 2007, I/7-8.
 3. “İbn Tumart”, Medieval Islamic Civilazition An Encyclopedia, Routledge, New York 2005.
 4. “Osmanlı'da Felsefe-Kelâm-Tasavvuf İlişkileri”, Osmanlı, VIII /Bilim(Ankara 1999), 217-223.
 5. “Kutbüddin Râzî“, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIV, İstanbul 2007, s. 485-487.
 6. “Kâtip Çelebi’de İnsan ve Ahlâk”, Kâtip Çelebi, Ed. B. Karlığa-M. Kaçar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2009.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. “İbn Rüşd’ün Bakışıyla Gazâlî ve Felsefe”, İlmî Araştırmalar, III (İstanbul 1996), s. 87-100.
 2. “İbn Rüşd'ün Düşünce Sisteminde Hakikat, Felsefe ve Din İlişkileri”, Dîvân-İlmî Araştırmalar, X (İstanbul 2001), s. 173-186.
 3. “Ünlü Türk Mantıkçısı Ebherî ve Mantık Kuralları Risâlesi”, İlmî Araştırmalar, XI (İstanbul 2001), 151-165.
 4. “İslâm Felsefesinde Metodoloji Problemi”, İslâmiyât, C. 6, Sayı 4 (Ankara 2003), s. 220-225.
 5. “The Attempts of Muslim Peripatetic Philosophers to Reconcile Religion With Philosophy”, Kutadgubilig