Yayın Listesi

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. “Medeniyetin Temel Dinamikleri ve Ortadoğu”, Milletlerarası Ortadoğu: Kaos mu, Düzen mi? Konferansı, 9-10 Ocak 2004, Bildiriler, TATAV, İstanbul 2004, s. 193-202.
 2. “Ehl-i Sünnet’te Tasavvufun Yeri Üzerine” (Müzakere Metni), Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet-Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul 2006, s. 173-187.
 3. “Human Acts in the Philosophy of İbn Rushd“, Istanbul International Seminar-Human act according to Aristotle, Ibn Sina, Ibn Rushd, Tommaso d’Aquino, Torino, Settembre 2007.
 4. “Klasikleşmiş İki Ders Kitabı: Ebherî’nin Îsâgûcî ve Hidâyetü’l-Hikme’si”, İslam ve Klasik, İstanbul 2008, s. 417-425.
 5. “İbn Rüşd’ün Zihniyet Dünyası”, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd, Sivas 2009, I/25-36.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. “el-Ebherî, Esîruddîn el-Mufaddal İbn Ömer”, Mevsû‘atu a‘lâmi’l-‘ulemâi’l-‘Arab ve’l-Muslimîn, I, el-Munazzamatu’l-Arabiyye li’t-Terbiye ve’s-Sekâfe ve’l-Ulûm, Tunus 2003, s. 193-202.
 2. “Abhari: Athîr al-Din al-Mufaddal İbn ‘Umar ibn al-Mufaddal al-Samarqandi al-Abhari”, Biographical Encyclopedia of Astronomers [BEA], ed. Thomas Hockey, Kluwer Academic, Dordrecht, Netherlands, 2007, I/7-8.
 3. “İbn Tumart”, Medieval Islamic Civilazition An Encyclopedia, Routledge, New York 2005.
 4. “Osmanlı'da Felsefe-Kelâm-Tasavvuf İlişkileri”, Osmanlı, VIII /Bilim(Ankara 1999), 217-223.
 5. “Kutbüddin Râzî“, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIV, İstanbul 2007, s. 485-487.
 6. “Kâtip Çelebi’de İnsan ve Ahlâk”, Kâtip Çelebi, Ed. B. Karlığa-M. Kaçar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2009.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. “İbn Rüşd’ün Bakışıyla Gazâlî ve Felsefe”, İlmî Araştırmalar, III (İstanbul 1996), s. 87-100.
 2. “İbn Rüşd'ün Düşünce Sisteminde Hakikat, Felsefe ve Din İlişkileri”, Dîvân-İlmî Araştırmalar, X (İstanbul 2001), s. 173-186.
 3. “Ünlü Türk Mantıkçısı Ebherî ve Mantık Kuralları Risâlesi”, İlmî Araştırmalar, XI (İstanbul 2001), 151-165.
 4. “İslâm Felsefesinde Metodoloji Problemi”, İslâmiyât, C. 6, Sayı 4 (Ankara 2003), s. 220-225.
 5. “The Attempts of Muslim Peripatetic Philosophers to Reconcile Religion With Philosophy”, Kutadgubilig, Sayı 10, İstanbul 2006, s. 121-136.
 6. “According To Ibn Rushed God-Universe Relationship And Continius Creation”, Felsefe Arkivi, Sayı:31, İstanbul 2007, s. 107-118.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. "Kur'an'da Aklî Tefekkürün Boyutları", Kur'an ve Tefsir Araştırmaları II, İstanbul 2000, s. 145-159.
 2. “Tasavvufta Varlık Problemi Olarak Gayb” (Müzakere Metni), İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II Tartışmalı İlmî Toplantı, 11-12 Ekim 2003, ENSAR-İSAV, İstanbul 2004, s. 303-311.
 3. “İslâm Felsefesinde Yöntem Tartışmaları Üzerine”, İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi I – Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı 20-21 Haziran 2003, İstanbul 2005, s. 213-217.
 4. “Taşköprülü-zâde’de İlim ve Felsefe”, Taşköprü’den İstanbul’a Osmanlı Bilim Tarihinde Taşköprülüzâdeler Sempozyumu, Kastamonu-Taşköprü 2006, s. 51-64.
 5. “Ailede Ahlâk Terbiyesi” (Müzakere Metni), Aile ve Eğitim-Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul 2010, s. 123-131.

Diğer yayınlar

Kitap (Telif ve Çeviri)

 1. Ebherî, Îsâgûcî-Mantığa Giriş (tenkitli metin-çeviri-inceleme), İz Yayıncılık, İstanbul 1998.
 2. İbn Rüşd’ün Düşünce Sisteminde Fa‘âl Aklın Yeri, Çantay, İstanbul 1998.
 3. Esîrüddin Ebherî ve Keşfu’l-Hakâik fî Tahrîri’d-Dekâik (edisyon kritik ve inceleme), Çantay, İstanbul 2001.
 4. Fârâbî, Mantık Risâleleri (İnceleme ve Çeviri), Çantay, İstanbul 2001.
 5. İbn Rüşd Felsefesi, Klasik, İstanbul 2003.
 6. Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı (M. Kaya ile birlikte çeviri, metin tahkiki), Klasik, İstanbul 2005.

Makale

 1. "Çalışmak Yine Çalışmak", Fatih, I (İstanbul 1999), 24-27.
 2. İbn Rüşd, Fa'âl Akıl Cisimle İçiçe Bulunan Heyûlânî Akıl İle İttisâl Eder mi? (M. Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde, s. 495-500), Klasik, İstanbul 2003.
 3. “İbn Rüşd’de Din-Felsefe İlişkisi”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 156 (İstanbul 2007), s. 8-11.

Kitap ve Kitapta Bölüm Editörlüğü

 1. İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi – İslâm Felsefesinde Usûl Mes’elesi, İsav-Ensar, İstanbul 2005.
 2. Ebubekir Sofuoğlu, Osmanlı Devletinde Islahatlar ve I. Meşrutiyet, Gökkubbe, İstanbul 2004.
 3. Abdullah İslamoğlu, II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Muhalefet, Gökkubbe, İstanbul 2004.
 4. Eyüp Baş, İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman-Yahudi İlişkileri, Gökkubbe, İstanbul 2004.
 5. Ali Osman Kurt, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm’da Din Değiştirme, Gökkubbe, İstanbul 2004.
 6. Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, Gökkubbe, İstanbul 2004.
 7. Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet, İsav-Ensar, İstanbul 2006 (M. Kaya, İ. Kurt, S. Ali Tüz ile birlikte).
 8. Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, İsav-Ensar, İstanbul 2009.